Татяна Микушина

Биография на Татяна Микушина - Очаквайте скоро!

Отзиви за Татяна Микушина:

АвторКоментарДата

Антонина Костова
Татяна Николаевна Микушина (родена през 1958 г.) е известен обществен деец, основоположник на философско-етично Учение, което е насочено за възстановяване нравствеността и морала в обществото.

Татяна Микушина е автор на повече от 50 книги. Много от книгите й са преведени на други езици: английски, немски, португалски, български, латвийски, литовски, арменски, турски и други и са издадени в европейски страни и в САЩ.

Книгите имат Божествен произход и се записват от Т.Н.Микушина с особена методика на медитация в присъствието на високо духовни Същества. В продължение на 10 години повече от петдесет Същества на Светлината са давали своите Послания чрез своя Посланик Татяна Николаевна под формата на беседи и наставления. Тези Велики Учители пребивават във фините планове на битието и са известни на човечеството като Възнесени Владици или Владици на Мъдростта (Владиците на Шамбала).

От 2005 г. до 2015 г. от Посланика Татяна Николаевна Микушина са били приети повече от 470 Послания. Всички Послания са публикувани в книгите „Слово на Мъдростта“, според броя на приетите цикли.

Съвкупността от всички Послания съдържа стройно Учение, основата на което е Нравственият Закон. Съществата на Светлината ни обясняват на нас, хората, които сме сега във въплъщение, защо е необходимо да се придържаме към нравствените принципи в живота си, затова се дават знания за двата най-важни закона: Законa за Кармата и Законa за Реинкарнацията.

Разнообразието и количеството на осветените в книгите теми е огромно: Доброто и злото, препоръки по безопасно живеене в съвременния свят, знание за енергийния строеж на човека, неговите „тленна“ и „нетленна“ части, разбиране за еволюционния път на развитие на човечеството и ускорения път или Пътя на Посвещенията, мистични знания за връзката с Далечни светове и много други.

В тези книги се засягат всички проблеми, които стоят пред обществото, дават се практически препоръки по актуалните въпроси на съвременността.

Зад огромното разнообразие от засегнати теми стои стройно Учение, което не противоречи на нито едно от нравствените Учения, дошли в нашия свят чрез древните и съвременни мислители и философи.

Последователното всекидневно четене на Посланията в този хронологичен ред, в който са били дадени, променят съзнанието на четящия. И постепенно чрез изменение на съзнанието се променя и обкръжаващата ни действителност.

Един от основните постулати на Учението е: външният свят представлява огледало, в което се отразява нашето съзнание.

На съвършеното съзнание му съответства съвършен свят.

За да се върне Златният Век в нашия свят е нужно 1% от населението на земното кълбо доброволно да реши да промени съзнанието си, да повдигне съзнанието си до ново еволюционно ниво.

С повече подробности по тази информация може да се запознаете на сайта на Т.Н.Микушина на български език „Сириус“.
14.02.2016 14:31

Дарители: 2082
Дарени книги: 745